Silikónové tesnenie pre vodné čerpadlo a termostat (14g)

Špeciálny tesniaci tmel na báze silikónu.


Katalógové číslo: 22071

Výrobca: Permatex


MO cena vr. DPH: 5.60 EUR

Cena bez DPH 20%: 4.67 EUR


Dostupnosť: skladom      

Špeciálny tesniaci tmel na báze silikónu s vynikajúcou odolnosťou voči všetkým chladiacim kvapalinám na báze glykolu v automobiloch. Dokáže nahradiť akékoľvek pôvodné, vysekávané alebo gumové tesnenia.

 

Použitie:

Dôkladne očistite a usušte obe spojované plochy a naneste tmel v súvislej tenkej vrstve 2-6 mm iba na jednu z nich. Ihneď priložte druhý diel a skrutkové spoje mierne utiahnite, dokiaľ nedôjde k vytlačovaniu silikónu okolo prírub. Nechajte zaschnúť 1 hodinu a všetky spoje úplne dotiahnite. Vytlačený tmel opatrne odstráňte nožom či nehorľavým čističom. Nechajte vytvrdnúť minimálne 24-48 hodín než diel opäť naplníte kvapalinou a uvediete do prevádzky. Nepoužívajte ako tesnenie hlavy valcov alebo pri dieloch, kde dochádza ku kontaktu s benzínom.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H371

Môže spôsobiť poškodenie horných dýchacích ciest.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P201

Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P280

Noste ochranné rukavice,ochranné okuliare/ochranu tváre.

P308 + P313

Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi