Tekutý kov (99g)

Šedé jednozložkové tekuté plnivo s kovovými mikročasticami.


Katalógové číslo: 25909

Výrobca: Permatex


MO cena vr. DPH: 6.10 EUR

Cena bez DPH 20%: 5.08 EUR


Dostupnosť: skladom      

Špeciálne šedé, jednozložkové tekuté plnivo s vysokým obsahom kovových mikročastíc. Výborne sa hodí na spájanie, opravu a vyplňovanie prasklín akýchkoľvek kovových dielov, vrátane liatinových a pozinkovaných. Použiteľný taktiež na drevo a betón. Hmota tuhne do kovovej tvrdosti a spoj či výplň je možné opracovávať ako kov (t.j. brúsiť, vŕtať, natierať atď.). Odoláva vlhkosti, pôsobeniu väčšiny chemikálií, vibráciám a vysokým teplotám do 148°C.

 

Použitie:

Pred zahájením opravy plochy osušte, očistite od prachu a mastnoty a pre pevnejšie spojenie zdrsnite brusným papierom. Po aplikácii nechajte zaschnúť 3-4 hodiny. Pri vyplňovaní hlbších otvorov nanášajte vo viacerých vrstvách do max. hrúbky 6mm, pričom každú nechajte vyschnúť. Pre dokonalý účinok nechajte opravu vytvrdnúť 24 hodín pri teplote 21°C.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H225

Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H302

Škodlivý po požití.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H332

Škodlivý pri vdýchnutí.

H336

Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P210

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

P271

Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P405

Uchovávajte uzamknuté.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi