Tekutá izolačná páska (118ml)

Rýchloschnúci a elastický náter na izoláciu elektrických vodičov a spojov.


Katalógové číslo: 85120

Výrobca: Permatex


MO cena vr. DPH: 20.83 EUR

Cena bez DPH 20%: 17.36 EUR


Dostupnosť: skladom 1 ks      

Rýchloschnúci, vysoko elastický čierny náter na dokonalú izoláciu elektrických vodičov a spojov. Odoláva vlhkosti, vibráciám a UV žiareniu, chráni pred koróziou, oxidáciou a mechanickým uvoľnením. Pomocou štetca na viečku sa ľahko aplikuje aj na ťažko dostupných miestach, kde bežné izolačné pásky nie je možné použiť. Teplotný rozsah použitia -54°C až 204°C. Dielektrická pevnosť 43kV/mm.

 

 

POUŽITIE:

 

Používajte v suchom prostredí mimo priameho slnečného svetla. Pred aplikáciou vždy odpojte napájanie, všetky plochy musia byť suché a čisté. Obsah dózy poriadne premiešajte. Naneste na požadované miesto s dostatočným presahom a po 10 minútach aplikujte druhú vrstvu. Pred opätovným zapojením nechajte dokonale zaschnúť minimálne 4-6 hodín.

 

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H225

Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H315

Dráždi kožu.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H335

Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

H336

Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P271

Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P321Odborné ošetrenie (pozri doplnkové informácie na etikete).
P405

Uchovávajte uzamknuté.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi