Kategórie:
Údržba

Gumoasfalt na ochranu podvozku automobilu - spray (454g)

Prípravok na ochranu automobilových častí pred koróziou.


Katalógové číslo: 81833

Výrobca: Permatex


MO cena vr. DPH: 8.80 EUR

Cena bez DPH 20%: 7.33 EUR


Dostupnosť: skladom      

Profesionálny prípravok, špeciálne vyvinutý na ochranu automobilových častí pred koróziou. Kombinuje pružnosť a tesnenie s vynikajúcou hrúbkou povlaku, ktorý má dobrú odolnosť voči oteru a znižuje hlučnosť. Je určený k použitiu predovšetkým na ochranu automobilových rámov a podvozkov, prahov a podbehov kolies. Použiteľný je aj pre ďalšie aplikácie, ako tesnenie žľabov, striech, odtokových systémov, opravy trhlín v príjazdovej ceste, či pri prerezávaní stromov a v ďalších oblastiach, vyžadujúcich ochranu.
Pre dokonalý účinok sa odporúčajú aspoň 2 vrstvy s časovým rozstupom 15 až 20 minút.
Aplikujte najmenej 25 cm od výfukového systému. Nepoužívajte pri teplotách pod 10 °C.

 


Použitie
Pre dosiahnutie najlepšej priľnavosti osušte a očistite miesto od prachu a mastnoty. Klepnutím na dolnú časť plechovky uvoľnite miešaciu guľôčku a poriadne pretrepte najmenej 2 minúty. Aplikujte rovnomerne vo vzdialenosti 25 - 30 cm od povrchu. Po použití otočte nádobu hore dnom a striekaním vyčistite trysku. Prebytky odstráňte  použitím liehu alebo petroleja. 

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H222

Mimoriadne horľavý aerosól.

H229

Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H315

Dráždi kožu.

H340

Môže spôsobovať genetické poškodenie

H361d

Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa

H372

Spôsobuje poškodenie orgánov <alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe>pri dlhšej alebo opakovanej expozícii <uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P210

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

P211

Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.

P251

Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.

P410

Chráňte pred slnečným žiarením.

P412

Nevystavujte teplotám nad 50 o C/ 122 o F.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi