Závitové tesnenie (50ml)

Špeciálne anaeróbne lepidlo s obsahom PTFE k dotesneniu jemných závitových spojov.


Katalógové číslo: 56521

Výrobca: Permatex


MO cena vr. DPH: 24.20 EUR

Cena bez DPH 20%: 20.17 EUR


Dostupnosť: skladom      

Špeciálne anaeróbne lepidlo s obsahom PTFE k dotesneniu jemných závitových spojov. Vhodné najmä k lepeniu a zaisteniu malých fitingov a kovových armatúr v hydraulických, pneumatických, palivových a chladiacich systémoch. Odoláva vibráciám a otrasom, ktoré môžu spôsobiť uvoľnenie a presakovanie spojov, zároveň chráni pred ich koróziou a zatuhnutím. Tepelná odolnosť do +149°C. Nevhodný na plastové a gumové diely.

POUŽITIE:
Závity musia byť čisté a suché, u neaktívnych kovov (antikoro) odporúčame povrch ošetriť aktivátorom. Jemným hnetením medzi prstami premiešajte obsah tuby. Aplikujte na vonkajší závit: prvý nechajte voľný a ďalej nanášajte rovnomerne dookola do približne 3/4 dĺžky závitu. Diely zoskrutkujte a dotiahnite a nechajte v pokoji aspoň 4 hodiny. Pre maximálny účinok nechajte vytvrdnúť 72 hodín.

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H302

Škodlivý po požití.

H312

Škodlivý pri kontakte s pokožkou.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H335

Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

H412

Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P271

Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P321Odborné ošetrenie (pozri doplnkové informácie na etikete).
P405

Uchovávajte uzamknuté.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi