Dvojzložkový Epoxidový tmel vysokoteplotný na kovy (56g)

Profesionálny dvojzložkový tmel s obsahom titanu na kovy do teplot 260°C.


Katalógové číslo: 84333

Výrobca: Permatex


MO cena vr. DPH: 11.09 EUR

Cena bez DPH 20%: 9.24 EUR


Dostupnosť: skladom      

Profesionálny dvojzložkový tmel s obsahom titanu. Ideálny na opravy poškodených a rozlomených kovových dielov, vystavených vysokým teplotám, ako výfukové potrubie, chladiče automobilov, bloky motorov, atď. Vytvára zlatisto-hnedú pevnú hmotu, ktorá sa nezmršťuje a odoláva vlhkosti, chemickým látkam a teplotám od -40°C do +260°C. Po vytvrdnutí dosahuje kovovú pevnosť a opravenú plochu je možné mechanicky opracovávať ako kov (tj. brúsiť, vŕtať, natierať, atď.). Odolnosť v tlaku: 52kg/cm2. 

POUŽITIE:
Pred zahájením opravy poškodené miesto vysušte a očistite od prachu a mastnoty. Pre pevnejšie spojenie zdrsnite plochy brusným papierom. Oddeľte primerané množstvo tmelu a hnetením medzi prstami dôkladne premiešajte obe zložky, pokiaľ nezískate jednofarebnú hmotu. Ihneď nanášajte na požadované miesto - tmel začína tuhnúť behom 60 minút! Prebytočnú hmotu odstráňte vlhkým nožom. Pre dokonalú opravu nechajte vytvrdnúť minimálne 24 hodín pri teplote +21°C.

 

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


EUH 205

Obsahuje epoxidové zložky. Môže vyvolať alergickú reakciu.

H315

Dráždi kožu.

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H412

Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P280

Noste ochranné rukavice,ochranné okuliare/ochranu tváre.

P321Odborné ošetrenie (pozri doplnkové informácie na etikete).
P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi