Sekundové lepidlo gel (2g)

Profesionálne lepidlo v upravenej tube na presné a jemné dávkovanie.


Katalógové číslo: 82191

Výrobca: Permatex


MO cena vr. DPH: 2.00 EUR

Cena bez DPH 20%: 1.67 EUR


Dostupnosť: 14 dní      

Vysoko kvalitné lepidlo v upravenej tube pre presné a jemné dávkovanie. Viaže počas 15 sekúnd a vytvára číry, veľmi pevný a trvalý spoj odolný proti vlhkosti.
Vhodné na väčšinu materiálov ako napríklad: vinyl, gumu, sklo, keramiku, kovy, hliník, zliatiny, mnoho plastov a ďalšie neporézne povrchy. Lepidlo nie je vhodné na plastické hmoty na báze polyetylénu a polypropylénu. Nestekavá gélová varianta je ideálna pre lepenie na všetky vertikálne plochy.
Teplotný rozsah: -54°c až +82°C
Tuba 2 gramy

Použitie:

Dbajte na zvýšenú opatrnosť, pri používaní nikdy nemierte tryskou lepidla do tváre! Lepené plochy musia byť čisté a suché. Odskrutkujte z tuby trysku aj s viečkom. Spätným naskrutkovaním trysky bude lepidlo pripravené na použitie. Aplikujte po kvapkách, plochy stlačte k sebe po dobu 15 sekúnd a potom
nechajte spoj vytvrdnúť niekoľko minút.

 


EUH 202

Kyanoakrylát. Nebezpečenstv o. V priebehu niekoľkých sekúnd zlepí pokožku a oči. Uchovávajte mimo dosahu detí.

H315

Dráždi kožu.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H335

Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P264

Po manipulácii starostlivo umyte ruky a zasiahnuté časti tela

P271

Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P405

Uchovávajte uzamknuté.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi