Malá súprava na opravu kontaktov vyhrievania zadných okien

Súprava na opravu odtrhnutého kontaktu vyhrievania okien.


Katalógové číslo: 21351

Výrobca: Permatex


MO cena vr. DPH: 20.83 EUR

Cena bez DPH 20%: 17.36 EUR


Dostupnosť: skladom      

Tento výrobok je určený na opravu kontaktov, ktoré sa oddelia od mriežky elektrického vyhrievania. Nebude fungovať na holých vodičoch, ktoré sú spájkované do okennej mriežky. Súprava obsahuje obrúsok s aktivačnou látkou a elektricky vodivé lepidlo na prilepenie kontaktov.

 

Použitie:


1. Vypnite zadné vyhrievanie. Opatrne odstráňte konektor zo sústavy vodičov.
2. Uistite sa, že konektor je plochý a je v kontakte s montážnym povrchom.
3. Obrúskom obsahujúci alkohol vyčistite plochu vyhrievacej mriežky v mieste, kam budete lepiť konektor.
Poznámka: NELEPTE konektor na rovnaké miesto, odkiaľ sa odtrhol! Nemusí tu dôjsť ku kontaktu s vyhrievacou mriežkou.
4. Pokiaľ sa spolu s kontaktom odlepila aj mriežka, odstráňte ju z kontaktu - zbrúste ho brúsnym papierom o zrnitosti 180, alebo jemnejším, kým povrch nebude rovný a všetok predchádzajúci materiál nebude odstránený.
5. Uchopte rohy Cleaner-Activator Towelette Packet (časť A) a opatrne odtrhávajte, pokiaľ nie je zelená servítka úplne viditeľná. NEVYBERAJTE obrúsok z ochranného obalu!
6. Uchopte čistiaci a aktivačný obrúsok za zadnú stranu obalu. Potrite s ním plochu kontaktu a iba oblasť mriežky na okne, kam budete kontakt umiestňovať. Aktivátor nechajte vyschnúť po dobu najmenej 2 minút. Kontakt musí byť pripojený do 15 minút po natretí aktivátorom. NEDOTÝKAJTE SA povrchov, ktoré sú potreté aktivátorom.
7. Vrecko s lepidlom položte na rovný a tvrdý povrch a nechtom prechádzajte cez vrecko, kým lepidlo nebude mať jednotnú béžovú farbu, po dobu 1-2 minút. Pokiaľ Lepidlo riadne nepremiešate, nebude mať požadované výsledky.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H225

Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H302

Škodlivý po požití.

H312

Škodlivý pri kontakte s pokožkou.

H314

Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H335

Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

H336

Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty

H340

Môže spôsobovať genetické poškodenie

H373

Môže spôsobiť poškodenie orgánov <alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe>pri dlhšej alebo opakovanej expozícii <uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>.

H412

Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P201

Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P271

Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P280

Noste ochranné okuliare.

P405

Uchovávajte uzamknuté.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi