Súprava na opravu vyhrievania zadných okien

Súprava na opravu liniek a kontaktov vyhrievania zadných okien.


Katalógové číslo: 9117

Výrobca: Permatex


MO cena vr. DPH: 34.44 EUR

Cena bez DPH 20%: 28.70 EUR


Dostupnosť: skladom      

Táto súprava obsahuje všetko potrebné k trvalej oprave bez nutnosti ďalšieho náradia na opravu utrhnutého kontaktu, ktorý sa oddelil od mriežky elektrického vyhrievania a k oprave poškodených alebo prerušených častí vyhrievacej mriežky zadných okien.

 

Použitie:

Tento výrobok je určený na opravu kontaktov, ktoré sa oddelia od mriežky elektrického vyhrievania. Nebude fungovať na holých vodičoch, ktoré sú spájkované do okennej mriežky. Plochy musia byť hladké a ploché. Pred zahájením opravy si prečítajte všetky pokyny. Opravy je možné vykonávať ideálne pri teplotách od 10°C do 24°C.
1. Vypnite zadné vyhrievanie. Opatrne odstráňte konektor zo sústavy vodičov.
2. Uistite sa, že konektor je plochý a je v kontakte s montážnym povrchom.
3. Obrúskom obsahujúci alkohol vyčistite plochu vyhrievacej mriežky v mieste, kam budete lepiť konektor. (Obr. A)
Poznámka: NELEPTE konektor na rovnaké miesto, odkiaľ sa odtrhol! Nemusí tu dôjsť ku kontaktu s vyhrievacou mriežkou.
4. Pokiaľ sa spolu s kontaktom odlepila aj mriežka, odstráňte ju z kontaktu - zbrúste ho priloženým brúsnym papierom (prípadne papierom so zrnitosťou 180, alebo jemnejším), kým povrch nebude rovný a všetok predchádzajúci materiál nebude odstránený. (obr. B)
5. Uchopte rohy Cleaner-Activator Towelette Packet (časť A) a opatrne odtrhávajte, pokiaľ nie je zelená servítka úplne viditeľná. NEVYBERAJTE obrúsok z ochranného obalu! (obr. C)
6. Uchopte čistiaci a aktivačný obrúsok za zadnú stranu obalu. (obr. D) Potrite s ním plochu kontaktu a iba oblasť mriežky na okne, kam budete kontakt umiestňovať. (obr. E) Aktivátor nechajte vyschnúť po dobu najmenej 2 minút. Kontakt musí byť pripojený do 15 minút po natretí aktivátorom. NEDOTÝKAJTE SA povrchov, ktoré sú potreté aktivátorom.
7. Vrecko položte na rovný a tvrdý povrch a nechtom prechádzajte cez vrecko, kým lepidlo nebude mať jednotnú béžovú farbu, po dobu 1-2 minút. Pokiaľ Lepidlo riadne nepremiešate, nebude mať požadované výsledky. (obr. F)
8. Odrežte hornú časť vrecka a použite jednu kvapku lepidla na povrch konektora. (obr. G)
9. Okamžite pritlačte konektor k mriežke zadného okna. Držte pevne po dobu 1 minúty. (obr. H) Nechajte 24 hodín vytvrdnúť. Vyhrievanie používajte až po vytvrdnutí spoja. (obr. I) Ak máte k dispozícii multimeter, skontrolujte, či je spojenie medzi konektorom a mriežkou. Hodnota odporu priechodného spoja je 0 ohmov. (obr. J)
10. Nevytvrdnuté lepidlo okolo konektora môže byť vyčistené alkoholom.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H225

Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H302

Škodlivý po požití.

H312

Škodlivý pri kontakte s pokožkou.

H314

Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H335

Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

H336

Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty

H340

Môže spôsobovať genetické poškodenie

H412

Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P201

Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P210

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

P271

Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P280

Noste ochranné rukavice,ochranné okuliare/ochranu tváre.

P405

Uchovávajte uzamknuté.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi