Dielekrické mazivo (85g)

Silikónové dielektrické mazivo, zabraňujúce úniku napätia a korózii.


Katalógové číslo: 22058

Výrobca: Permatex


MO cena vr. DPH: 12.10 EUR

Cena bez DPH 20%: 10.08 EUR


Dostupnosť: skladom      

Silikónové mazivo, ktorého vynikajúce dielektrické a lubrikačné vlastnosti zabraňujú úniku napätia okolo akéhokoľvek elektrického spoja a jeho korózii. Vhodné na použitie u batériových svoriek, konektorov svetlometov, vypínačov, zapaľovacej cievky, koncovky zapaľovacieho kábla (fajky), atď. Zaisťuje silnú iskru v zapaľovacích systémoch. Odoláva teplotám -54 °C až +204 °C a je možné použiť na gumové, plastové a keramické povrchy. 

Použitie: 
Skontrolujte či je vypnutý elektrický obvod a prípadne odpojte zdroj energie. Plochy kontaktov očistite od mastnoty, nečistôt a zvyškov oxidácie. Mazivo naneste na oba kontakty a prepojte.
 

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


P301 + P330 + P331

PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie

P302 + P352

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody/…

P304 + P340

PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.

P305 + P351 + P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P314

Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi