Syntetické mazivo na ošetrenie brzdových dielov s keramikou (227g)

Plne syntetické mazivo na báze ropy bez silikónu na ošetrenie brzdových dielov.


Katalógové číslo: 24125

Výrobca: Permatex


MO cena vr. DPH: 35.30 EUR

Cena bez DPH 20%: 29.42 EUR


Dostupnosť: skladom 1 ks      

Plne syntetické mazivo na báze ropy bez silikónu na ošetrenie brzdových dielov. Obsahuje keramické pevné látky pre extrémny výkon. Je navrhnuté tak, aby mazalo v najnepriaznivejších brzdných podmienkach, čo zaisťuje, že kritické miesta strmeňov, puzdier a piestov zostávajú mazané po celú dobu životnosti. Mazivo je fialovej farby a ekologicky neškodné. Odolné voči vode a korózii, je vynikajúce na valivých a klzných povrchoch, pracujúcich vo vlhkých alebo suchých podmienkach od -40 °C až do +1649 °C. Zabraňuje pískaniu kotúčových bŕzd a chveniu. Pri aplikácii dbajte, aby sa mazivo nedostalo na trecie plochy brzdových doštičiek!

 


POUŽITIE:
1. Všetky diely dôkladne očistite.
2. Naneste mazivo na všetky pohyblivé súčasti strmeňov, protiľahlé povrchy a oceľové oporné dosky brzdových doštičiek.
3. Mazivo môže byť aplikované na zadnú časť brzdových doštičiek tak, aby fungovalo ako tlmič hluku, ktorý eliminuje pískanie brzdových strmeňov a chvenie.
4. Všetko prebytočné mazivo, ktoré vyteká zo špár odstráňte.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H302

Škodlivý po požití.

H315

Dráždi kožu.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P264

Po manipulácii starostlivo umyte ruky a zasiahnuté časti tela

P280

Noste ochranné rukavice

P337 + P313

Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi