Tmel na opravu výfukového systému (113g - 2x56,5g)

Vysokoteplotný tmel na utesnenie menších trhlín a dier.


Katalógové číslo: 80333

Výrobca: Permatex


MO cena vr. DPH: 8.30 EUR

Cena bez DPH 20%: 6.92 EUR


Dostupnosť: skladom      

Prípravok na utesnenie a opravy častí výfukového systému, ako sú tlmiče, katalyzátory, koncovky, kĺby, alebo výfukového potrubia, poškodených mechanicky či koróziou. Odoláva teplotám do 1093°C.


Použitie:


Očistite poškodené miesto drôtenou kefou alebo brusným papierom a navlhčite vodou. Tmel nanášajte s dostatočným presahom stierkou či nožom do otvoru. Pokiaľ materiál v nádobe stvrdol, navlhčite ho vodou. Pri veľkých dierach pred aplikáciou tmelu vystužte opravené miesto drôtenou sieťkou. Po oprave naštartujte motor vozidla a nechajte ho bežať na voľnobeh po dobu 10 minút, aby ste pomohli  procesu sušenia. Pre dosiahnutie maximálnej kvality opravy nechajte vytvrdnúť cez noc. K očisteniu miest od tmelu použite handričku, namočenú vo vode skôr, než tmel uschne. Ruky umyte mydlom a vodou.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H315

Dráždi kožu.

H318

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H335

Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P280

Noste ochranné rukavice,ochranné okuliare/ochranu tváre.

P305 + P351 + P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P310

Okamžite volajte lekára

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi