Organic Can - No Smoking (Antitabák) (46 g)

Osviežovač vzduchu v plechovke


Katalógové číslo: LD0312

Výrobca: L&D Aromaticos


MO cena vr. DPH: 3.03 EUR

Cena bez DPH 20%: 2.53 EUR


Dostupnosť: skladom      

Hliníková plechovka s plastovým viečkom, ktorým možno nastaviť intenzitu vône a s praktickým testerom danej vône. Vnútri plechovky sú tri vankúšiky z prírodných vlákien impregnovanej 30g koncentrované esencie, čo zaisťuje veľkú difúziu parfumu s trvaním cez 60 dní.

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H315

Dráždi kožu.

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P280

Noste ochranné rukavice

P333 + P313

Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi