Organic Can - Višňa (46 g)

Osviežovač vzduchu v plechovke


Katalógové číslo: LD0331

Výrobca: L&D Aromaticos


MO cena vr. DPH: 3.03 EUR

Cena bez DPH 20%: 2.53 EUR


Dostupnosť: skladom      

Hliníková plechovka s plastovým viečkom, ktorým možno nastaviť intenzitu vône a s praktickým testerom danej vône. Vnútri plechovky sú tri vankúšiky z prírodných vlákien impregnovanej 30g koncentrované esencie, čo zaisťuje veľkú difúziu parfumu s trvaním cez 60 dní.

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H302

Škodlivý po požití.

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H412

Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P264

Po manipulácii starostlivo umyte ruky a zasiahnuté časti tela

P280

Noste ochranné rukavice,ochranné okuliare/ochranu tváre.

P321Odborné ošetrenie (pozri doplnkové informácie na etikete).
P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi