Leštidlo na zašednuté a poškodené autolaky (207 ml)

Špičkový výrobok s obsahom unikátnych mikročastíc, ktoré odstránia škrabance a obnovia zašednuté zoxidované lakované povrchy.


Katalógové číslo: 615011

Výrobca: Formula 1


MO cena vr. DPH: 6.05 EUR

Cena bez DPH 20%: 5.04 EUR


Dostupnosť: skladom      

Leštidlo na zašednuté a poškodené autolaky. Špičkový výrobok s obsahom unikátnych mikročastíc, ktoré odstránia škrabance a obnovia zašednuté zoxidované lakované povrchy. Jemná tekutá emulzia pôsobí do hĺbky a pritom umožňuje veľmi ľahkú a rýchlu aplikáciu bez nutnosti dlhého a namáhavého rozotierania.
Vhodný pre všetky typy autolakov.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H304

Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P301 + P310

PRI POŽITÍ: Okamžite volejte lekára.

P331

Nevyvolávajte zvracanie.

P405

Uchovávajte uzamknuté.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi