Little Box - Jablko

Osviežovač vzduchu do auta


Katalógové číslo: LD0504

Výrobca: L&D Aromaticos


MO cena vr. DPH: 2.10 EUR

Cena bez DPH 20%: 1.75 EUR


Dostupnosť: skladom      

Vôňa Box Vent sú novou verziou parfumov do auta, ktoré sú určené na umiestnenie do ventilačné mriežky automobilov. Jednoduchý tvar plastového boxu sa stane hodnotným doplnkom interiéru vozidla. Vnútri boxu sa skrýva ľanový blok napustený veľmi kvalitným parfumom, ktorého vôňa vydrží 60 dní.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H315

Dráždi kožu.

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H411

Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P280

Noste ochranné rukavice

P333 + P313

Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi