Little Bottle -Višňa (4,5 ml)

Osviežovač vzduchu vo fľaštičke


Katalógové číslo: LD0931

Výrobca: L&D Aromaticos


MO cena vr. DPH: 2.40 EUR

Cena bez DPH 20%: 2.00 EUR


Dostupnosť: skladom      

Little Bottle Vás prekvapí kvalitou a intenzitou vône. Sklenené fľaštičky s objemom 4,5ml sú malé a nenápadné.
Vďaka vysoko koncentrované vôňu a drevenému difúzora je vôňa stále a optimálne rozptylovaná do interiéru vozidla a vydrží až 60 dní.

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H226

Horľavá kvapalina a pary.

H302

Škodlivý po požití.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H411

Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P210

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

P370 + P378

V prípade požiaru: Na uhasenie použite práškový hasiaci prístroj / piesok / oxid uhličitý.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi