Kategórie:
Zimné produkty

Štartovací spray (286 g)

Prípravok pre naštartovanie motorov pri vel'mi nízkych teplotách.


Katalógové číslo: 22004

Výrobca: Gold Eagle


MO cena vr. DPH: 7.90 EUR

Cena bez DPH 20%: 6.58 EUR


Dostupnosť: skladom      

Špičkový prípravok pre naštartovanie motorov dopravných prostriedkov a inej techniky pri veľmi nízkych teplotách (až do -50 ° C). Vhodný pre dieselové i benzínové agregáty. Šetrí štartér a autobatériu, nepoškodzuje katalyzátor. Obsahuje mazacie častice a inhibítory hrdze.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H222

Mimoriadne horľavý aerosól.

H229

Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H315

Dráždi kožu.

H336

Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P210

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

P211

Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.

P251

Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.

P410

Chráňte pred slnečným žiarením.

P412

Nevystavujte teplotám nad 50 o C/ 122 o F.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi