Ochrana a lesk na pneumatiky - mechanický spray (680 ml)

Extra silný prípravok na oživenie vzhľadu a ochranu pneumatík a plastov.


Katalógové číslo: 615258

Výrobca: Formula 1


MO cena vr. DPH: 10.75 EUR

Cena bez DPH 20%: 8.96 EUR


Dostupnosť: skladom      

Ochrana a lesk na pneumatiky - mechanický spray. Extra silný prípravok na oživenie vzhľadu a ochranu pneumatík. Odstraňuje matný povrch, zabraňuje predčasnému starnutiu a práchniveniu. Bohatá zmes silikónového oleja a silných rozpúšťadiel zaručujú dlhotrvajúcu čistotu a lesk. Vhodný tiež na ošetrenie čiernych gumových a plastových lemov, nárazníkov, krytov, ozdobných líšt atď.

 

Použitie:

Nanášajte na čisté a suché povrchy. Nechajte uschnúť. Dbajte, aby nedošlo k postriekaniu karosérie, prípadne ihneď odstráňte suchou tkaninou.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


P301 + P330 + P331

PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie

P302 + P352

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla

P304 + P340

PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.

P305 + P351 + P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P310

Okamžite volajte lekára

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi