Vysoko priľnavý tmel

Je určený na utesnenie alebo lepenie tesnení.


Katalógové číslo: 80062

Výrobca: Permatex


MO cena vr. DPH: 9.24 EUR

Cena bez DPH 20%: 7.70 EUR


Dostupnosť: 14 dní      

Ľahko aplikovateľný univerzálny tmel červenej farby zo zmesi elastomérov a živíc, ktorý je umývateľný a rýchlo zasychá na vysoko lepivý a flexibilný film. Je určený na utesnenie alebo lepenie gumových, korkových, plstených, papierových a kovových tesnení. Utesňuje hadicové spojenia so závitom a chráni elektrické svorky a kabeláž. Odoláva väčšine automobilových a priemyselných kvapalín, benzínu, oleju, vode, propánu a butánu.
Teplotný rozsah použitia -54 ° C až 260 °

Použitie:
1. Odstráňte všetky nečistoty, olej, hrdzu, zvyšky farby a tmelov zo spojovaných plôch. Povrch pred aplikáciou musí byť odmastený a suchý.
2. Pomocou štetca naneste tenkú, rovnomernú vrstvu na obe spájané plochy.
3. Nechajte tuhnúť, kým sa rozpúšťadlo neodparí a film nevyschne.
4. Zmontujte diely. Tesnenie alebo skrutky vopred natrite pre uľahčenie montáže.
5. Prebytočný film odstráňte riedidlom alebo liehovým čističom.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H225

Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H304

Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H315

Dráždi kožu.

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H336

Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty

H361f

Podozrenie z poškodzovania plodnosti.

H373

Môže spôsobiť poškodenie orgánov <alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe>pri dlhšej alebo opakovanej expozícii <uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>.

H412

Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P271

Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P301 + P310

PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM

P331

Nevyvolávajte zvracanie.

P405

Uchovávajte uzamknuté.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi