Autošampón + palmový vosk Carnauba (946 ml)

Koncentrovaný prípravok na odstránenie všetkých povrchových nečistôt.


Katalógové číslo: 615022

Výrobca: Formula 1


MO cena vr. DPH: 8.74 EUR

Cena bez DPH 20%: 7.28 EUR


Dostupnosť: 10 dní      

Autošampón + palmový vosk Carnauba. Koncentrovaný prípravok na odstránenie všetkých povrchových nečistôt, ako zažratý prach, zvyšky hmyzu, dechtové škvrny atď. z karosérie. Obsahuje najkvalitnejší prírodný palmový vosk Carnauba, ktorý zároveň poskytuje ochranu a navracia lesk autolaku po každom umytí. Prítomná svieža ovocná vôňa poteší pri práci so šampónom.
0,95 litra

 

Použitie:

Aplikujte na vychladnuté povrchy mimo priameho slnečného svetla. Prúdom vody odstráňte najväčšie hrubé nečistoty z karosérie. Šampón, ktorý získate pridaním 60 ml prípravku ku 4 litrom vody, nanášajte mäkkou textíliou či jemnou kefou vždy na väčšiu súvislú plochu, ktorú pred uschnutím opláchnite čistou vodou. Po umytí celej karosérie opláchnutie zopakujte a celé vozidlo utrite do sucha.

 

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


EUH 208

 Obsahuje: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2
-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1)). Môže vyvolať alergickú reakciu.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P264

Po manipulácii starostlivo umyte ruky a zasiahnuté časti tela

P280

Noste ochranné okuliare.

P305 + P351 + P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P337 + P313

Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi