Kategórie:
Aditiva > Benzín

Čistič palivovej sústavy benzín

Kompletné ošetrenie palivovej sústavy na 60 litrov benzínu.


Katalógové číslo: 21202

Výrobca: Gold Eagle


MO cena vr. DPH: 10.76 EUR

Cena bez DPH 20%: 8.97 EUR


Dostupnosť: skladom      

Prvotriedna prísada na jednorazové dokonalé vyčistenie kompletnej palivovej sústavy benzínových motorov. Udržuje vstrekovacie trysky, sedlá ventilov a palivové cesty plne funkčné - odstraňuje usadeniny a nečistoty, ktoré spôsobujú ťažké štartovanie, vynechávanie a lenivosť motora. Znižuje spotrebu paliva a výfukové emisie. Zabraňuje hrdzaveniu a v zimných mesiacoch zamŕzaniu palivových ciest. Nepoškodzuje katalyzátor.

Dávkovanie:
Prísadu pridávajte pred natankovaním k palivu. Obsah fľaše ošetrí až 60 litrov benzínu - pre dokonalý účinok pred ďalším tankovaním spotrebujte čo najviac ošetreného paliva. Používajte pravidelne po najazdení 8000 km.

 

Štandardné vety o nebezpečnosti a pokyny pre bezpečné zaobchádzanie:


H304

Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P301 + P310

PRI POŽITÍ: Okamžite volejte lekára.

P331

Nevyvolávajte zvracanie.

P405

Uchovávajte uzamknuté.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi