Rýchla oprava defektu bezdušových pneumatík 18" (500 ml)

Prípravok na opravu menších defektov bezdušových pneu s veľkosťou od 17".


Katalógové číslo: TW500

Výrobca: Holts


MO cena vr. DPH: 10.08 EUR

Cena bez DPH 20%: 8.40 EUR


Dostupnosť: skladom 12 ks      

Praktický sprej na opravu bežných defektov a prierazov do veľkosti 5 mm. Vhodný pre osobné automobily, ľahké dodávkové vozidlá, prívesy. Bezpečný pre systémy sledovania tlaku v pneumatikách (TPMS). Jednoduchá aplikácia bez ďalšieho náradia a demontáže poškodenej pneumatiky. Pred použitím riadne zatraste, pri teplotách pod 0°C zahrejte v ruke alebo pri kúrení automobilu, ale nikdy nevystavujte plameňom! Postupujte starostlivo podľa návodu!

POUŽITIE:
1) Pokiaľ je to možné, zistite a odstráňte príčinu defektu.
2) Pokiaľ je to možné, posuňte vozidlo tak, aby bol defekt v spodnej časti pneumatiky.
3) Naskrutkujte hadičku plechovky aerosólu čo najtesnejšie na nafukovací ventil pneumatiky.
4) Otočte červený kohútik do polohy ON, aby zmes začala prúdiť do pneumatiky.
5) Akonáhle je plechovka úplne prázdna, otočte kohútik do polohy OFF a odskrutkujte hadičku z pneumatiky.
6) Po oprave ihneď uveďte vozidlo do pohybu, avšak pri najazdení prvých 10km neprekračujte rýchlosť 60 km/hod, aby sa vo vnútri kolesa mohol vytvoriť súvislý tesniaci film. V prípade potreby skontrolujte a upravte tlak v pneumatike.

POZOR! Oprava nie je definitívna, preto navštívte najbližší pneuservis, kde upozornite na použitie prípravku!
POZOR! Produkt sa nedá použiť, pokiaľ pneumatika vyskočila  z ráfika, alebo je jej bočnica roztrhnutá či vážne poškodená.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H222

Mimoriadne horľavý aerosól.

H229

Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H314

Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H412

Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P210

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

P211

Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.

P251

Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.

P410 + P412

Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 o C/ 122 o F.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi