GUN GUM Pasta na výfuky (200g)

Tmel na utesnenie trhlín v potrubí alebo na miestach spojov a zvarov.


Katalógové číslo: GG200

Výrobca: Holts


MO cena vr. DPH: 4.20 EUR

Cena bez DPH 20%: 3.50 EUR


Dostupnosť: skladom      

Špeciálny tmel na utesnenie menších, mechanicky či koróziou vzniknutých trhlín v potrubí alebo v miestach spojov a zvarov. Rýchla, jednoduchá a trvalá oprava výfukového systému aj na ťažko prístupných miestach. Ideálne na použitie s kovovými bandážami Holts. Odoláva vysokým teplotám až do 300 °C.POUŽITIE:
Pred zahájením opravy musí byť výfuk studený. Poškodené miesto očistite drôtenou kefou alebo brúsnym papierom. Nožom alebo skrutkovačom naneste pastu na otvor s dostatočným presahom okolo jeho obvodu. Opravované miesto nechajte vytvrdnúť cez noc.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H315

Dráždi kožu.

H318

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H335

Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P280

Noste ochranné okuliare.

P305 + P351 + P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P310

Okamžite volajte lekára

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi