Prísada na utesnenie chladiča (250 ml)

Tekutý prípravok na bezpečné utesnenie chladiacej sústavy a kúrenia.


Katalógové číslo: RW250

Výrobca: Holts


MO cena vr. DPH: 4.37 EUR

Cena bez DPH 20%: 3.64 EUR


Dostupnosť: skladom      

Tekutý prípravok na spoľahlivé utesnenie chladiča, potrubia a kúrenia automobilu. Eliminuje mikrotrhlinky a netesnosti v miestach spojov a zvarov, predchádza budúcim únikom bez toho, aby došlo k poškodeniu alebo upchatiu systému. Môže sa pridávať ku všetkým chladiacim a nemrznúcim zmesiam. Obsah vystačí na bezpečné ošetrenie sústavy do objemu 14 litrov.

POUŽITIE:

Pred otvorením fľašu riadne pretrepte a obsah dávkujte pri VYPNUTOM motore priamo do VYCHLADNUTÉHO chladiča alebo cez expanznú nádobku. V prípade potreby doplňte chladiacu zmes a zaskrutkujte viečko sústavy. Naštartujte motor a nechajte bežať vo voľnobehu 15 - 25 minút so zapnutým kúrením na maximálny výkon. Skontrolujte, či došlo k zastaveniu úniku a po vychladnutí systému opäť overte hladinu kvapaliny, prípadne ju doplňte.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


EUH 208

Obsahuje:  methyl-2-methylprop-2-enoát, butyl-akrylát. Môže vyvolať alergickú reakciu.

H315

Dráždi kožu.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H361d

Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P201

Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P280

Noste ochranné rukavice

P405

Uchovávajte uzamknuté.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi