Prísada pre utesnenie chladiacej sústavy - kvapalina (355 ml)

Tekutý prípravok na bezpečné utesnenie chladiacej sústavy a kúrenia.


Katalógové číslo: CS10P

Výrobca: Gold Eagle


MO cena vr. DPH: 5.71 EUR

Cena bez DPH 20%: 4.76 EUR


Dostupnosť: skladom      

Prísada pre utesnenie chladiacej sústavy. Tekutý prípravok na bezpečné utesnenie chladiacej sústavy a kúrenia. Eliminuje všetky mikrotrhlinky a netesnosti v miestach spojov a zvarov. Použiteľný so všetkými chladiacimi kvapalinami vrátane nemrznúcich zmesí. Nevytvára kaly a usadeniny, ktoré by upchali sústavu. Zabraňuje vnútornej korózii a premazáva vodnú pumpu.
Obsah fľaše vystačí na ošetrenie až 20 litrov kvapaliny.

 

Použitie:

Pred použitím fľašu pretrepte a úplne otvorte okruh kúrenia. Dávkujte priamo do chladiča alebo cez expanznú nádobku v pomere 0,1 litra prísady: 5,5 litrom kvapaliny. Obsah fľaše vystačí na bezpečné ošetrenie sústavy s objemom až 20 l. Po aplikácii naštartujte a nechajte 5-10 minút bežať motor vo voľnobehu.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


P261

Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/ hmly/pár/aerosólov.

P280

Noste ochranné rukavice,ochranné okuliare/ochranu tváre.

P308 + P313

Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P405

Uchovávajte uzamknuté.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi