Prísada na utesnenie chladiacej sůstavy (250 ml)

Špeciálny prípravok na spoľahlivé kompletné utesnenie.


Katalógové číslo: RWP250

Výrobca: Holts


MO cena vr. DPH: 5.38 EUR

Cena bez DPH 20%: 4.48 EUR


Dostupnosť: skladom      

Špeciálny prípravok na spoľahlivé utesnenie kompletnej chladiacej sústavy a kúrenia automobilu. Ďalej dokáže ošetriť priesaky cez protimrazové zátky a poškodené tesnenia bloku motora, hlavy valcov a vodného čerpadla. Eliminuje mikrotrhlinky a predchádza budúcim únikom bez toho, aby došlo k poškodeniu alebo upchatiu systému. Môže sa pridávať ku všetkým kvapalinám a nemrznúcim zmesiam.
Dávkujte v pomere 100 ml prísady na 8 litrov kvapaliny, obsah fľaše vystačí na ošetrenie sústavy do objemu 21 litrov.

POUŽITIE: Pri starších vozidlách je vhodné sústavu najprv zbaviť vodného kameňa a kalov. Pred otvorením fľašu riadne pretrepte a obsah dávkujte pri VYPNUTOM motore priamo do VYCHLADENÉHO chladiča alebo cez expanznú nádobku. V prípade potreby doplňte chladiacu zmes a zaskrutkujte viečko sústavy. Naštartujte motor a nechajte bežať vo voľnobehu 15 - 25 minút so zapnutým kúrením na maximálny výkon. Skontrolujte, či došlo k zastaveniu úniku a po vychladnutí systému opäť overte hladinu kvapaliny, prípadne ju doplňte.


Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


EUH 208

 Obsahuje: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2
-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1)). Môže vyvolať alergickú reakciu.

H304

Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H315

Dráždi kožu.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H361d

Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa

H373

Môže spôsobiť poškodenie orgánov <alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe>pri dlhšej alebo opakovanej expozícii <uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P301 + P310

PRI POŽITÍ: Okamžite volejte lekára.

P331

Nevyvolávajte zvracanie.

P405

Uchovávajte uzamknuté.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi