Aroma Leaf - Cool Black

Papierový osviežovač vzduchu


Katalógové číslo: LD0220

Výrobca: L&D Aromaticos


MO cena vr. DPH: 1.00 EUR

Cena bez DPH 20%: 0.83 EUR


Dostupnosť: skladom      

Stromček od L&D. Papierová klasika, ako ju ešte nepoznáte.

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H411

Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P264

Po manipulácii starostlivo umyte ruky a zasiahnuté časti tela

P280

Noste ochranné rukavice

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi