Súprava na renováciu svetlometov

Súprava na dokonalú renováciu svetlometov.


Katalógové číslo: HRK

Výrobca: Holts


MO cena vr. DPH: 28.23 EUR

Cena bez DPH 20%: 23.53 EUR


Dostupnosť: skladom 6 ks      

Špeciálna súprava na dokonalú renováciu svetlometov. Šetrne odstraňuje zažltnutý povlak spôsobený poveternostnými vplyvmi a oxidáciou a zároveň ošetrí hlbšie škrabance. Obnovuje vzhľad, svetlomety sú opäť priezračné a plne funkčné. Jednoduché použitie bez nutnosti ich demontáže.

Postupujte starostlivo podľa návodu a obrázkov:
1. Reflektory starostlivo umyte a karosériu okolo ich obvodu zabezpečte maskovacou páskou proti poškriabaniu.
2. Unášač upevnite do vŕtačky a ako prvý nasaďte brúsny papier P800.
3. Vŕtačku nastavte na nízku rýchlosť a postupujte jemnými pohybmi po celej ploche svetlometu, kým nedôjde k odstráneniu matného filmu a škrabancov. POZOR! Povrch svetlometu musí byť po celý čas brúsenia mokrý, aby nedošlo k jeho poškodeniu!
4. Brúsenie postupne zopakujte s brúsnymi papiermi s jemnejšou zrnitosťou v poradí P1000, P1500 až P3000. Pri práci udržujte kotúče aj povrch stále mokré!
5. Brúsny papier vymeňte za molitanový kotúč, na ktorý naneste malé množstvo leštenky, ktorá je súčasťou sady. Vŕtačkou nastavenou na strednú rýchlosť povrch starostlivo preleštite, čím odstránite všetky stopy po brúsení a získate dokonalý vzhľad.
6. Svetlomet opláchnite, osušte a nastriekajte tenkú vrstvu spreja na jeho trvalú ochranu. Hneď po nastriekaní preleštite utierkou z mikrovlákna.

Obsah:
1 x Brúsna leštenka 125ml
1 x Ochranný sprej 150ml
1 x Univerzálny unášač
1 x Molitanový kotúč
8 x brúsny papier (rôzne zrnitosti)
2 x mikrovláknová utierka 30 x 30 cm

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H222

Mimoriadne horľavý aerosól.

H229

Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H315

Dráždi kožu.

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H340

Môže spôsobovať genetické poškodenie

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P210

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

P211

Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.

P251

Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.

P280

Noste ochranné rukavice

P333 + P313

Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.

P362

Kontaminovaný odev vyzlečte.

P364

A pred ďalším použitím vyperte.

P410

Chráňte pred slnečným žiarením.

P412

Nevystavujte teplotám nad 50 o C/ 122 o F.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi