Emulzia na údržbu chrómu a iných kovov (240 ml)

Emulzia na údržbu chrómu a iných kovov.


Katalógové číslo: 707284

Výrobca: Formula 1


MO cena vr. DPH: 7.10 EUR

Cena bez DPH 20%: 5.92 EUR


Dostupnosť: skladom      

Metal Conditioner & Cleaner Liquid

Emulzia na údržbu chrómu a iných kovov. Rýchlo navracia lesk drobným predmetom, ako šperky, ale ľahko si poradí aj s matným povrchom automobilových rámov alebo diskov kolies z antikora a chrómu.
240 ml

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H302

Škodlivý po požití.

H312

Škodlivý pri kontakte s pokožkou.

H332

Škodlivý pri vdýchnutí.

H412

Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P261

Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/ hmly/pár/aerosólov.

P264

Po manipulácii starostlivo umyte ruky a zasiahnuté časti tela

P270

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.