Kategórie:
Údržba

Odmasťovací a čistiaci spray na motor (510 g)

Odmasťovací a čistiaci prostriedok na motory dopravných prostriedkov.


Katalógové číslo: DG15

Výrobca: Gold Eagle


MO cena vr. DPH: 5.50 EUR

Cena bez DPH 20%: 4.58 EUR


Dostupnosť: skladom      

Engine Degreaser

Odmasťovací + čistiaci sprej na motor. Odmasťovací a čistiaci prostriedok na motory dopravných prostriedkov. Praktický, rýchly a bezpečný spray vystačí na 3-4 vyčistenie motora.

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H222

Mimoriadne horľavý aerosól.

H229

Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P210

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

P211

Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.

P251

Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.

P410

Chráňte pred slnečným žiarením.

P412

Nevystavujte teplotám nad 50 o C/ 122 o F.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi