Aktívna hmla - pohlcovač pachov (42,5 g)

Nachádza a pohlcuje pachy vo všetkých kútoch v interiéri. Zanecháva sviežu neutrálnu vôňu.


Katalógové číslo: CAF06-1

Výrobca: BTS


MO cena vr. DPH: 6.40 EUR

Cena bez DPH 20%: 5.33 EUR


Dostupnosť: skladom      

Aktívna hmla GENIE hi-tech výrobok, prekonávajúci bežné osviežovače vzduchu.

Nachádza a pohlcuje pachy vo všetkých kútoch interiéru.
Zanecháva sviežu neutrálnu vôňu.
PACHY NEMASKUJE, ALE RADIKÁLNE ODSTRAŇUJE !

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H223

Horľavý aerosól.

H229

Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H336

Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P210

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

P211

Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.

P251

Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.

P260

Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.

P410

Chráňte pred slnečným žiarením.

P412

Nevystavujte teplotám nad 50 o C/ 122 o F.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi