Aktívna hmla - pohlcovač pachov (42,5 g)

Pohlcuje pachy v celém interiéru.


Katalógové číslo: CAF06-1

Výrobca: BTS


MO cena vr. DPH: 6.40 EUR

Cena bez DPH 20%: 5.33 EUR


Dostupnosť: skladom      

Aktívna hmla GENIE hi-tech výrobok, prekonávajúci bežné osviežovače vzduchu.

Nachádza a pohlcuje pachy vo všetkých kútoch interiéru.
Zanecháva sviežu neutrálnu vôňu.
PACHY NEMASKUJE, ALE RADIKÁLNE ODSTRAŇUJE !

 

Použitie:

Pred použitím riadne zatraste a odstráňte viečko. Postavte sprej na papierovú podložku (obrúsok, noviny atď.) na podlahu za prednými sedačkami vozidla tak, aby pokiaľ možno nič nebránilo voľnému prúdeniu účinnej látky do priestoru. Stlačte poistku na hlavičke spreja na doraz, opustite automobil a zatvorte všetky okná a dvere. V interiéri sa rozprestrie aktívna hmla, ktorú nechajte pôsobiť minimálne 5 minút. Potom dôkladne vyvetrajte. POZOR! Nikdy nemierte tryskou spreja do tváre, hrozí vážne poranenie!

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H223

Horľavý aerosól.

H229

Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H336

Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P210

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

P211

Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.

P251

Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.

P260

Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.

P410

Chráňte pred slnečným žiarením.

P412

Nevystavujte teplotám nad 50 o C/ 122 o F.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi